Zespół Szkolno-Przedszkolny

im. Kazimierza Ośki w Starych Słowikach

Informacje dla rodziców

11.1. PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

 

1.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie, w tym przede wszystkim dotyczących:

 

a. harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym i w terminie dodatkowym (oraz kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym)

 

b. struktury egzaminu (przedmioty egzaminacyjne; wybór języka obcego nowożytnego; czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów, w tym przedłużenie czasu trwania wprzypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu) oraz zakresu sprawdzanych umiejętności

 

c. zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (przebieg egzaminu każdego dnia)

 

d. sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz dodatkowego czasu (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi

 

e. zakazu wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali

 

f. przyborów i materiałów, które zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej

 

g. konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

 

h. możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

 

2. Do 28 września 2018r. należy zapoznać rodziców uczniów z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

3. Do 20 listopada 2018r. należy przekazać rodzicom uczniów pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasistydo potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.

 

4. Należy poinformować rodziców o następujących terminach:

 

a. do 1 października 2018r.złożenie deklaracji

 

(a) wskazującej język obcy nowożytny, zktórego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty,

 

(b) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

 

b. do 15 października 2018r.przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

 

c. do 23 listopada 2018 r. złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji.

 

d. do 15 stycznia 2019r.złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach.

 

e. do 1 kwietnia 2019r.przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.10.).

 

5. Każdorazowo należy jeżeli to możliwe przekazać rodzicom stosowne formularze (załączniki do niniejszej Informacji) lub przekazać im informację o tym, gdzie formularze te można znaleźć (np. strona internetowa CKE, strona internetowa szkoły)

 

6. Wskazane jest, aby przekazać rodzicom, że na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, wzakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

 

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

 

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

 

c. od grudnia 2018 r. arkusze próbne.

 

 

 

11.2.PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

 

 

1. W przypadku unieważnienia egzaminu z przyczyn określonych w pkt 7.1.3. szkoła jest zobowiązana udzielić rodzicom szczegółowych wyjaśnień dotyczących przyczyn oraz trybu unieważnienia oraz udzielić zdającemu i jego rodzicom pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.

 

2. Rodzicom uczniów należy również przypomnieć o możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz zaznajomić osoby zainteresowane z procedurą dokonywania wglądu.